Om oss

KFS grundades 1991 av tre engagerade ingenjörer som ville ägna sin tid åt teknik. Det genomsyrar fortfarande vår verksamhet, där vi alltid sätter bra tekniska lösningar i första rummet. Vi är personalägda och har ca 30 anställda. Vårt kontor ligger i Solna men våra uppdrag är spridda över hela landet – från Luleås kajer via vattenkraftsdammar i Norrlands inland till hamnen i Åhus.

KFS har ofta förmånen att i samverkan med våra beställare delta i projekt från planeringsstadium till färdigställande av anläggningen. Detta har inneburit att vi har god erfarenhet av att driva projekt inom flertal olika skeden och verksamhetsområden.

Exempel på våra beställare

Stockholm stads TrafikkontorStockholm Stads ExploateringskontorStockholm läns landsting, TrafikförvaltningenStockholm Vatten och Avfall AB
NorrvattenSollentuna Energi och MiljöSödertälje Hamn ABSundsvalls Hamn AB
Karlshamns Hamn ABVänerhamn ABHargs Hamn ABSCA
Åhus Hamn och Stuveri ABVästerås hamnSundsvalls kommunGävle kommun
Huddinge kommunNyköpings kommunKöpings kommunFortum AB
VattenregleringsföretagenUniper (tidigare E.on)Statens fastighetsverkTrafikverket
SjöfartsverketJM ABSwerockLuleå kommun

KVALITET OCH MILJÖ

kvalitetspolicy

Vi eftersträvar hög kvalitet genom målstyrning, ansvarstagande och en rak kommunikation.

Genom kvalitet avser vi:

 • att uppfylla villkoren i träffade avtal
 • att tillfredsställa beställarens förväntningar, behov och krav
 • att våra insatser ska präglas av yrkesskicklighet, helhetssyn och ansvar.

Med hög kvalitetsnivå menar vi att KFS:s kvalitetspolicy ska gälla för all personal i varje uppdrag. Genom fortlöpande utbildning och utveckling vill vi värna om:

 • en hög kompetensnivå
 • rationella arbetsmetoder
 • en effektiv organisation
 • ett gott ledarskap

KFS:s kvalitetssystem avser att säkerställa:

 • en kvalificerad uppdragsledning,
 • klarhet i förutsättningar och villkor,
 • styrning och kontroll av ekonomi, tid och resurser,
 • kvalificerad kvalitetssäkring med teknisk och administrativ kontroll enligt principen egenkontroll och granskning utifrån ingenjörsmässig bedömning, erfarenhet, checklistor och ”sunt förnuft”.

miljöpolicy

Vi ska ständigt eftersträva att vi själva och våra beställare ges möjligheter att verka hållbart till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt. Konkret innebär policyn:

 • att i arbetet eftersträva lösningar som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt,
 • att vi i vårt eget interna arbete värnar om miljön och att de anställda i sin tjänsteutövning använder resurssnåla och miljövänliga produkter och färdsätt,
 • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav,
 • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led,
 • att vi strävar efter att våra beställares och samhällets förväntningar och krav på hållbara lösningar uppfylls.

Jobb eller praktik

Är du intresserad av att jobba med oss eller letar du praktikplats?
Välkommen med en ansökan.