Om oss

KFS grundades 1991 av tre engagerade ingenjörer som ville ägna sin tid åt teknik. Det genomsyrar fortfarande vår verksamhet, där vi alltid sätter bra tekniska lösningar i första rummet. Vi är personalägda och har ca 35 anställda. Vårt kontor ligger i Solna men våra uppdrag är spridda över hela landet – från Luleås kajer via vattenkraftsdammar i Norrlands inland, vattenreservoarer och kajer i Stockholm till hamnen i Åhus.

KFS har ofta förmånen att i samverkan med våra beställare delta i projekt från planeringsstadium till färdigställande av anläggningen. Detta har inneburit att vi har god erfarenhet av att driva projekt inom flertal olika skeden och verksamhetsområden.

Exempel på våra beställare

Stockholm stads TrafikkontorStockholm Stads ExploateringskontorStockholm läns landsting, TrafikförvaltningenStockholm Vatten och Avfall AB
NorrvattenSollentuna Energi och MiljöSödertälje Hamn ABSundsvalls Hamn AB
Karlshamns Hamn ABVänerhamn ABHargs Hamn ABSCA
Åhus Hamn och Stuveri ABVästerås hamnSundsvalls kommunGävle kommun
Huddinge kommunNyköpings kommunKöpings kommunFortum AB
VattenregleringsföretagenUniper (tidigare E.on)Statens fastighetsverkTrafikverket
SjöfartsverketNacka Vatten och AvfallSwerockLuleå kommun

KVALITET OCH MILJÖ

kvalitetspolicy

Vi eftersträvar hög kvalitet genom målstyrning, ansvarstagande och en rak kommunikation.

Genom kvalitet avser vi:

 • att uppfylla villkoren i träffade avtal
 • att tillfredsställa beställarens förväntningar, behov och krav
 • att våra insatser ska präglas av yrkesskicklighet, helhetssyn och ansvar.

Med hög kvalitetsnivå menar vi att KFS:s kvalitetspolicy ska gälla för all personal i varje uppdrag. Genom fortlöpande utbildning och utveckling vill vi värna om:

 • en hög kompetensnivå
 • rationella arbetsmetoder
 • en effektiv organisation
 • ett gott ledarskap

KFS:s kvalitetssystem avser att säkerställa:

 • att kvalitetsmål upprättas och ses över,
 • en kvalificerad uppdragsledning,
 • klarhet i förutsättningar och villkor,
 • styrning och kontroll av ekonomi, tid och resurser,
 • kvalificerad kvalitetssäkring med teknisk och administrativ kontroll enligt principen egenkontroll och granskning utifrån ingenjörsmässig bedömning, erfarenhet, checklistor och ”sunt förnuft”.

Vi eftersträvar efter att uppfylla kraven och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

miljöpolicy

Vi ska ständigt eftersträva långsiktig hållbarhet, låg miljöpåverkan och minskad klimatpåverkan. Konkret innebär policyn:

 • att vi mäter och styr våra betydande miljöaspekter och förbättrar dem över tid för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
 • att vi ger innovativa och framtidssäkrade råd och lösningar som hjälper beställaren att minimera framtida underhåll och reducera sin miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Bland annat genom att eftersträva lösningar som återanvänder och utnyttjar befintliga konstruktioner.
 • att vi arbetar aktivt med vår miljöpåverkan genom att minska de negativa delarna och öka de positiva.
 • att vi förebygger föroreningar och eftersträvar minskad klimatpåverkan, god biodiversitet och hållbar resursanvändning i uppdrag såväl som i all vår övriga verksamhet.

Jobb eller praktik

Är du intresserad av att jobba med oss eller letar du praktikplats?
Välkommen med en ansökan.