Masugnsdammen, damm och fiskväg

Masugnsdammen är belägen centralt i Nävekvarn, Nyköpings kommun och har tidigare dämts upp med reglerbara spettluckor i trä installerade vid Industrivägens betongbro över Näveån.Masugnsdammen

De befintliga luckorna har rivits ut och en ny överfallsdamm har byggts strax uppströms bron.

Överfallsdammen är ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen har vattenvägen utformats så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Överfallsdammen består av en spont ansluten mot berg med en krönbalk i betong. I den norra änden har överfallsdammen försetts med ett fast utskov med bredd 4,5 m. En fåra har anlagts mellan utskovet och bron. Fåran ska i framtiden kunna ingå i en faunapassage mellan Pumpfallet och Hyttdammen.

KFS:s uppdrag

Utredning av olika åtgärdsalternativ.

Samråd och upprättande av teknisk beskrivning för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Mark- och miljödomstolen.

Detaljprojektering av åtgärderna samt teknisk rådgivning i byggskede.

Underkonsulter

Norconsult: Miljökonsekvensbeskrivning samt fiskesakkunnig.

Agnes Advokatbyrå: Ansökan om tillstånd.

Byggår

2017

Beställare

Nyköpings kommun

KFS:s kontaktperson:

Jenny Wäppling 08-470 05 67