Laxbäcken, utredning fiskväg

KFS har i samarbete med Ekom AB utfört en förstudie av olika åtgärder för uppströms och nedströms fiskvandring mellan Laxbäcken och Malgomaj, Vilhelmina.

Förstudien har omfattat utredning av olika fiskvandringsåtgärder med avseende på förutsättningar för fiskvandring, påverkan på landskapsbild, byggbarhet och kostnader.

Arbetet kommer under hösten 2018 fortsätta med samråd.

KFS och Ekom har ett etablerat samarbete kring fiskvägar där Ekom bidrar med ekologisk kompetens och KFS med kompetens kring byggande i vatten.

Beställare

Vattenregleringsföretagen, Östersund

KFS:s kontaktperson

Jenny Wäppling, 08-470 05 67