Kristinebergs avsättningsmagasin

Nybyggnad av ett avsättningsmagasin med en avloppspumpstation i Kristineberg på Kungsholmen i Stockholm.

Anläggningen ingår i ett större projekt där Stockholms stad anlägger en helt ny stadspark, där KFS även projekterat en ny trappkaj och cafépir.

Ovan mark finns en byggnad som inrymmer el- och ventilationsutrustning, medan pumpstationen och avsättningsmagasinet ligger helt under mark.

Avsättningsmagasinet ska rena dagvatten från Essingeleden genom sedimentation innan det släpps ut i Ulvsundasjön.

Marken i området består av mycket lös lera, vilket ställer höga krav på val av grundläggningsmetod för att minimera risker och svårigheter i byggskedet. En spont slogs och leran schaktades bort ner till friktionsjorden. Schaktarbetet utfördes till stor del under vatten. En 4,4 m tjock tätkaka göts av undervattensbetong innan spontgropen torrlades och betongarbetena kunde utföras.

KFS:s uppdrag

Utredning av grundläggningsmetod, detaljprojektering och teknisk rådgivning i byggskede.

Dimensionering av spont

WSP

Projektering av rör- och maskininstallationer

E V T Eriksson Vattenteknik

Byggår

2007-2008

Beställare

Stockholm Vatten AB

KFS:s kontaktpersoner

Jenny Wäppling 08-470 05 67
Thomas Rasmussen 08-470 05 66