Kaj 13, Södertälje hamn

Södertälje Hamn har låtit KFS AnläggningsKonstruktörer projektera en ny kaj för att kunna hantera de senaste årens ökande mängd transporter av gods och varor med containrar. Den nya kajen som är 150 m lång och 20 m bred är utformad för att kunna ta emot fartyg på 20 000 dwt och med ett djupgående på 9 m. Kajen är förberedd för större hamndjup och för installation av spårbunden kran. Tillsammans med anslutande befintlig kaj erhålls nu en över 300 m lång sammanhängande kajsträcka.

Kajen är konstruerad som en betongdäckskaj grundlagd på grova stålrörspålar där diametern i den yttersta pålraden uppgår till 660 mm och i den inre till 406 mm.

Den djupt belägna bergnivån medför att samtliga pålar är utförda som mantelbärande. För att erhålla erforderlig bärighet i pålarna uppgår längderna för en enskild påle upp till 50 m.

Projektet i siffror

  • Entreprenadkostnad ca 80 miljoner
  • Total muddringsmängd ca 8800 m3.
  • Ca 7300 m3 sten för nytt erosionsskydd.
  • Total längd pålar ca 6700 m
  • Total mängd betong ca 3100 m³ (ca 520 st betongbilar)

KFS:s uppdrag

Hamnplanering, miljöprövning, förfrågningsunderlag, detaljprojektering samt teknisk rådgivning under byggskedet.

Entreprenaden utfördes under perioden mars 2007 till juni 2008 av Boskalis Sweden och Terramare OY.

Beställare

SödertäljeHamn AB

KFS:s kontaktpersoner

Hans Klingenberg, 08-470 05 62
Martin Eliasson, 08-470 05 75