Vår verksamhet

KFS har i dag ca 30 anställda och vårt kontor ligger i Solna. Inom våra specialområden, d.v.s. hamnar, vattenkraft och broar, tillhör vi kompetensmässigt de största i Sverige. Vi lever på det goda rykte vi har inom branschen och söker dig som vill jobba med teknik och lösa knepiga problem i nära samarbete med mer erfarna medarbetare.

 

VÅR VERKSAMHET

HAMNAR

KFS har under åren haft uppdrag i drygt hälften av de kommersiella hamnarna runt Sveriges kust.

Att anlägga nya kajer och hamnar är komplicerat och kräver en stor bredd hos konstruktören. Kunskap om geoteknik, grundläggning, statik, betong- och stålkonstruktioner krävs naturligtvis, men även andra frågor dyker upp. Hur påverkar propellerströmmar bottnen vid kajen? Vilken kraft orsakar ett fartyg seglar in i en kaj?

Vi har stor erfarenhet av miljöprövning av hamnar, där vi samarbetar med en rad experter inom fiske, buller och farledssimuleringar.

Vi arbetar även med nybyggnad av kajer i stadsmiljö som t.ex. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Norra hamnen i Sundsvall och Södra hamn i Luleå.

 

VATTENKRAFT

KFS anlitas i dag av Fortum, Vattenregleringsföretagen, Vattenfall och Uniper (tidigare E.on) för reparationer och ombyggnader av vattenkraftverk och dammar från Norrbotten i norr till Småland i söder.

Vattenkraftsprojekten kännetecknas av stora laster och byggtider som ofta måste anpassas till att vatten ska kunna släppas förbi, eller genom, arbetsplatsen. Vi utför utredningar och miljöprövningar samt, inte minst, projektering och teknisk rådgivning. Klarar dammen av det högsta vattenflödet som kan tänkas inträffa inom 10 000 år? Är dammen stabil om 1 m tjock is trycker med 20 ton per meter längs dammens krön? Ska en fiskväg anpassas för starksimmande eller svagsimmande arter?

I våra projekt ingår betongdammar, jorddammar, utskov, dammluckor, fiskvägar samt helt nya kraftstationer och miljöprövningar.

 

BROAR

KFS broverksamhet är idag inriktad på reparationsåtgärder, skadeutredningar och bärighetsutredningar, men vi utför även projektering av nya broar. Våra beställare är främst Trafikverket och Stockholms stad.

Våra uppdrag inleds ofta med inspektion och skadeutredning som sedan leder vidare till projektering. Normalt följer vi ett projekt från “ax till limpa”.

Uppdragen är ofta tekniskt komplicerade, där man ska ta hänsyn till befintliga konstruktioner och trafik. Håller bron för sin egentyngd när vi bilar bort skadad betong? Vad är orsaken till det trasiga brolagret?

I projekten används ofta 3D-modellering och FEM-program.

 

VA-ANLÄGGNINGAR

KFS är idag främst fokuserade på vattentorn, pumpstationer och stora dykarledningar. Det rör sig både om reparationer och nybyggnation. Våra beställare är Stockholm Vatten, Norrvatten och Sollentuna Energi och Miljö.

VA-projekten innefattar allt från komplicerad grundläggning på stora djup till hur man på bästa sätt renoverar ett vattentorn utan att riskera dricksvattenförsörjningen. Vi utför utredningar och miljöprövningar samt, inte minst, projektering och teknisk rådgivning. Hur grundlägger man en avloppspumpstation på 6 m djup i stadsmiljö? På vilket sätt ska man installera en 1 km lång huvudvattenledning i stål tvärs en högt trafikerad farled? Hur ska ett spännarmerat vattentorn renoveras?