Kvalitet och miljö

KFS:s kvalitetspolicy:

Vi eftersträvar hög kvalitet genom målstyrning, ansvarstagande och en rak kommunikation.

Genom kvalitet avser vi:

 • att uppfylla villkoren i träffade avtal
 • att tillfredsställa beställarens förväntningar, behov och krav
 • att våra insatser ska präglas av yrkesskicklighet, helhetssyn och ansvar.

Med hög kvalitetsnivå menar vi att KFS:s kvalitetspolicy ska gälla för all personal i varje uppdrag. Genom fortlöpande utbildning och utveckling vill vi värna om:

 • en hög kompetensnivå
 • rationella arbetsmetoder
 • en effektiv organisation
 • ett gott ledarskap

KFS:s kvalitetssystem avser att säkerställa:

 • en kvalificerad uppdragsledning,
 • klarhet i förutsättningar och villkor,
 • styrning och kontroll av ekonomi, tid och resurser,
 • kvalificerad kvalitetssäkring med teknisk och administrativ kontroll enligt principen egenkontroll och granskning utifrån ingenjörsmässig bedömning, erfarenhet, checklistor och ”sunt förnuft”.

KFS:s miljöpolicy:

Vi ska ständigt eftersträva att vi själva och våra beställare ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt. Konkret innebär policyn:

 • att i arbetet eftersträva lösningar som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt,
 • att vi i vårt eget interna arbete värnar om miljön och att de anställda i sin tjänsteutövning använder resurssnåla och miljövänliga produkter och färdsätt,
 • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav,
 • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led,
 • att vi strävar efter att våra beställares och samhällets förväntningar och krav på kretslopps- och miljöanpassning uppfylls.